မိမိလူသားကိုဖော်ထုတ်ပါ။
မိမိလူသားမိသားစုကိုဖော်ပြပေးပါ။
၂၀၂၀ အတွင်းမိမိလူသားထံလည်ပတ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်က . . .

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon