ဆုေတာင္းခ်က္တင္ရန္

ဆုေတာင္းေပးေစလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြပ္ေရးသားျပီးေပးပို႔နိုင္ၾကပါသည္။ ဆုေတာင္းေပးပါမည္။

Prayer Requests  ဆုေတာင္းခ်က္တင္ျပရန္
  • YouTube
  • Facebook Social Icon