အသင္းေတာ္၏ ဝိညာဥ္ေရးရာစာေစာင္

အပတ္စဥ္ ေ၀ငွခ်က္မ်ားထဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ သုတအျဖာျဖာထဲမွ


နာခံျခင္းေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား


ယေန႔ေခတ္တြင္ နည္းပညာမ်ားအရမ္းတိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် တရားေဟာခ်က္မ်ား၊ဓမၼ သီခ်င္းမ်ားကို ဇိမ္က်က်ထိုင္လ်က္ Online,TV ဖန္သားေပၚတြင္ႀကိဳက္သည့္ တရားေဟာခ်က္မ်ားနားေထာင္၍ ရသည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ဘုရားေက်ာင္းမသြားႏိုင္ပါကလည္း အားသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိႀကိဳက္သည္ တရားေဒသ နာမ်ားနားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။မည္မွ်အဆင္ေျပပါသနည္း။သို႔ေသာ္ ထိုတရားေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ ေကာင္းလို႔နားေထာင္႐ုံႏွင့္ၿပီးသြားသည္ မွာသိပ္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါသည္။ တရားေဟာခ်က္မ်ားမည္မွ်နားေထာင္ရေသာ္လည္း ထိုႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းအသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕နာခံလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ အပတ္တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းသြား၊ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္းေနၾကေသာ္လည္း ရႈံးနိမ့္ေနၾကရသည္။

ယာကုပ္၊၁း၂၂ တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္လွည့္ျဖား၍၊ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနာ႐ုံမွ်သာျပဳေသာသူမဟုတ္၊တရားကို က်င့္ေသာသူျဖစ္ၾကေလာ့။

လု၊၅ တြင္သခင္ေယရႈသည္ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားတရားေဟာပါသည္။ထိုတရားေတာ္နားေထာင္သူမ်ားထဲတြင္ ေပတ႐ုလည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။သခင္ေယရႈက စကားေတာ္ (တရားေဟာ) ျပတ္ေသာအခါ ေပတ႐ုအား ေရနက္ရာအရပ္သို႔ေ႐ႊ႕ၿပီးပိုက္ကြန္ကိုခ်လိုက္ပါ။ငါးေတြကို အုပ္ပါလို႔ေျပာေသာအခါ ေပတ႐ုက ကိုယ္ေတာ္ တစ္ညလုံးႀကိဳးစားရွာၿပီးၿပီတစ္ေကာင္မွ်မရပါ။သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္အမိန႔္ရွိလွ်င္ ခ်ပါမည္ဟု ဝန္ခံလ်က္လက္ ေတြ႕ပိုက္ကြန္ခ်ေသာအခါ ညကတစ္ညလုံးႀကိဳးစားၿပီးရွာမရသည့္ေနရာတြင္ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ႀကီးတြင္ ငါး မ်ားစြာရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ေပတ႐ုကမလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါ။မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ခရစ္ေတာ္ေျပာ သည့္အတြက္ မလုပ္ခ်င္ပါလ်က္နဲ႔ " ကိုယ္ေတာ္အမိန႔္ေတာ္ရွိလွ်င္၊ခ်ပါမည္'' ဟုနာခံလ်က္လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ပါသည္။ ထိုနည္းသူ ကြၽန္ပ္တို႔အသက္တာတြင္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ထင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္စကား ကိုၾကားရပါက လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါသည္။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကေျပာလွ်င္ အားလုံးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခါက ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးက ဗိမာန္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကေဆာက္ခြင့္မေပးပါ။ သားေတာ္ေရွာလုမုန္ကသာေဆာက္ရပါသည္။ဒါဝိဒ္က ေဆာက္ႏိုင္ပါလ်က္နဲ႔ ဘုရားမလုပ္ခိုင္းသည့္အတြက္ နာခံၿပီးမေဆာက္ဘဲ သားေတာ္ေရွာလမုန္ကတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။သို႔ေသာ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရသူမွာ ဒါဝိဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ထိုနည္းတူ ကြၽန္ပ္တို႔သည္လည္း ဘုရားလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္အရာျဖစ္ေစ လုပ္ႏိုင္သည့္ အစြမ္းအစရွိေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္မခိုင္းပါက မလုပ္မိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ယုံၾကည္သူအသက္တာတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနားေထာင္႐ုံႏွင့္မၿပီးပါ။အသက္တာတြင္လက္ေတြ႕ က်င့္သုံးဖို႔လိုပါသည္။တရားေဟာနားေထာင္ေကာင္းလို႔ ေခါင္းတစ္ညိတ္ညိတ္နဲ႔ဘယ္ေလာက္ဘဲေထာက္ခံ ေထာက္ခံ၊အရမ္းခြန္အားရတာဘဲ ေျပာေျပာ ၾကားရသည့္ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္အတိုင္း အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက အက်ိဳးမရွိပါ။ စစ္မွန္ေသာနာခံျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊မလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ၾကားရသည့္ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အတိုင္းလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြ.... ေပတ႐ုက မလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္အမိန႔္ေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ေသာအခါ အံ့ၾသဖြယ္ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ဒါဝိဒ္က ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ခ်င္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ မခိုင္းေသာေၾကာင့္ မေဆာက္ဘဲနာခံေသာေၾကာင့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရပါသည္။

မိတ္ေဆြ.... တရားေဟာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္႐ုံမွ်ႏွင့္သင့္အသက္တာမွာ ထူးျခားမႈ႕၊ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္ လာမည္ မဟုတ္ေခ်။သင္ၾကားရေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္းလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါသည္။ သင္နားေထာင္သည့္ တရားေဟာခ်က္က ဆုေတာင္းျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္လွ်င္၊လက္ေတြ႕ဆုေတာင္းပါ။ ေပးကမ္း ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္လွ်င္ လက္ေတြ႕ေပးကမ္းပါ။

တရားေတာ္ကို နားေထာင္ေသာသူထက္ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ..... သင္ၾကားရေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း လက္ေတြ႕အသက္ရွင္ပါက ေကာင္းႀကီးျဖစ္မည္။

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာများအရမ်းတိုးတက်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ တရားဟောချက်များ၊ဓမ္မ သီချင်းများကို ဇိမ်ကျကျထိုင်လျက် Online,TV ဖန်သားပေါ်တွင်ကြိုက်သည့် တရားဟောချက်များနားထောင်၍ ရသည့်ခေတ်ဖြစ်သည်။ဘုရားကျောင်းမသွားနိုင်ပါကလည်း အားသည့်အချိန်တွင် မိမိကြိုက်သည် တရားဒေသ နာများနားထောင်နိုင်ပါသည်။မည်မျှအဆင်ပြေပါသနည်း။သို့သော် ထိုတရားဟောချက်များကို နားထောင် ကောင်းလို့နားထောင်ရုံနှင့်ပြီးသွားသည် မှာသိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါသည်။ တရားဟောချက်များမည်မျှနားထောင်ရသော်လည်း ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်တာတွင် လက်တွေ့နာခံလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ယုံကြည်သူများသည် အပတ်တိုင်း ဘုရားကျောင်းသွား၊ ကျမ်းစာဖတ်၊ ဆုတောင်းနေကြသော်လည်း ရှုံးနိမ့်နေကြရသည်။

ယာကုပ်၊၁း၂၂ တွင် ကိုယ့်ကိုယ်လှည့်ဖြား၍၊နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာရုံမျှသာပြုသောသူမဟုတ်၊တရားကို ကျင့်သောသူဖြစ်ကြလော့။

လု၊၅ တွင်သခင်ယေရှုသည် ပရိတ်သတ်ကြီးအားတရားဟောပါသည်။ထိုတရားတော်နားထောင်သူများထဲတွင် ပေတရုလည်းအပါအဝင်ဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုက စကားတော် (တရားဟော) ပြတ်သောအခါ ပေတရုအား ရေနက်ရာအရပ်သို့ရွှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချလိုက်ပါ။ငါးတွေကို အုပ်ပါလို့ပြောသောအခါ ပေတရုက ကိုယ်တော် တစ်ညလုံးကြိုးစားရှာပြီးပြီတစ်ကောင်မျှမရပါ။သို့သော် ကိုယ်တော်အမိန့်ရှိလျှင် ချပါမည်ဟု ဝန်ခံလျက်လက် တွေ့ပိုက်ကွန်ချသောအခါ ညကတစ်ညလုံးကြိုးစားပြီးရှာမရသည့်နေရာတွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးတွင် ငါး များစွာရသည်ကိုတွေ့ရသည်။ပေတရုကမလုပ်ချင်တော့ပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြော သည့်အတွက် မလုပ်ချင်ပါလျက်နဲ့ " ကိုယ်တော်အမိန့်တော်ရှိလျှင်၊ချပါမည်'' ဟုနာခံလျက်လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ပါသည်။ ထိုနည်းသူ ကျွန်ပ်တို့အသက်တာတွင်လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေသည့်အချိန်တွင် ကိုယ်တော်စကား ကိုကြားရပါက လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါသည်။နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလျှင် အားလုံးဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခါက ဒါဝိဒ်မင်းကြီးက ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ချင်သော်လည်း ဘုရားသခင်ကဆောက်ခွင့်မပေးပါ။ သားတော်ရှောလုမုန်ကသာဆောက်ရပါသည်။ဒါဝိဒ်က ဆောက်နိုင်ပါလျက်နဲ့ ဘုရားမလုပ်ခိုင်းသည့်အတွက် နာခံပြီးမဆောက်ဘဲ သားတော်ရှောလမုန်ကတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။သို့သော် မှတ်တမ်းတင်ခံရသူမှာ ဒါဝိဒ်ပင် ဖြစ်သည်။ထိုနည်းတူ ကျွန်ပ်တို့သည်လည်း ဘုရားလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်စေ၊မည်သည့်အရာဖြစ်စေ လုပ်နိုင်သည့် အစွမ်းအစရှိသော်လည်း ကိုယ်တော်မခိုင်းပါက မလုပ်မိဖို့အရေးကြီးပါသည်။

ယုံကြည်သူအသက်တာတွင် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရုံနှင့်မပြီးပါ။အသက်တာတွင်လက်တွေ့ ကျင့်သုံးဖို့လိုပါသည်။တရားဟောနားထောင်ကောင်းလို့ ခေါင်းတစ်ညိတ်ညိတ်နဲ့ဘယ်လောက်ဘဲထောက်ခံ ထောက်ခံ၊အရမ်းခွန်အားရတာဘဲ ပြောပြော ကြားရသည့်နှုတ်ကပတ်စကားတော်အတိုင်း အသက်တာတွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါက အကျိုးမရှိပါ။ စစ်မှန်သောနာခံခြင်းဆိုသည်မှာ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ ကြားရသည့်နှုတ်ကပတ် တော်အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

မိတ်ဆွေ.... ပေတရုက မလုပ်ချင်သော်လည်း ကိုယ်တော်အမိန့်တော်ရှိသောကြောင့် လုပ်သောအခါ အံ့သြဖွယ်မြင်တွေ့ရပါသည်။ဒါဝိဒ်က ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ကိုတည်ဆောက်ချင်သော်လည်း ကိုယ်တော် မခိုင်းသောကြောင့် မဆောက်ဘဲနာခံသောကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရပါသည်။

မိတ်ဆွေ.... တရားဟောချက်များကို နားထောင်ရုံမျှနှင့်သင့်အသက်တာမှာ ထူးခြားမှု့၊ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ် လာမည် မဟုတ်ချေ။သင်ကြားရသော နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါသည်။ သင်နားထောင်သည့် တရားဟောချက်က ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်လျှင်၊လက်တွေ့ဆုတောင်းပါ။ ပေးကမ်း ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လျှင် လက်တွေ့ပေးကမ်းပါ။

တရားတော်ကို နားထောင်သောသူထက် နာခံလိုက်လျှောက်သောသူဖြစ်နိုင်ကြပါစေ..... သင်ကြားရသောနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း လက်တွေ့အသက်ရှင်ပါက ကောင်းကြီးဖြစ်မည်။

10 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon