top of page

အိမ္ရွင္ႏွင့္တူေသာအသင္းသားႏွင့္ဧည့္သည္ႏွင့္တူေသာအသင္းသား

အိမ္ရွင္ႏွင့္ဧည့္သည္ဆိုတာ မတူပါဘူး။ အိမ္ရွင္ကေတာ့ အိမ္ကိုဂ႐ုတစ္စိုက္စိတ္၀င္တစ္စားျပဳစုၿပီး၊ ဧည့္သည္ကေတာ့ သိပ္အေရးမထားတတ္ပါဘူး။


ျမင္ရေသာအသင္းေတာ္ႏွင့္မျမင္ေသာအသင္းေတာ္ဆိုတာ . . .

ဆာလံ၊ ၂၆း၈ - - အိုထာ၀ရဘုရား၊ အိမ္ေတာ္သည္ အိမ္ေတာ္တည္ရာကို၎၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ အရပ္ငွါနကို၎ အကၽြန္ပ္ႏွစ္သက္ပါ၏။


အသင္းေတာ္ဟုဆိုရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ (၁) မျမင္ရေသာအသင္းေတာ္ (၂) ျမင္ရေသာ အသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းကဏ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ (၁) မျမင္ရေသာအသင္းေတာ္ဟူသည္မွာ တစ္ကမ႓ာလံုးရွိယံုၾကည္သူမ်ား နာမည္စာရင္း၀င္ရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ သင္း၀င္စာရင္းေရးသြင္းေပးသူမွာ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လူသားကမွ် ေရးသြင္း၍မရေပ။

(၂) ျမင္ရေသာအသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းကဏသည္ ေကာင္းကင္ဘံုအသက္စာေစာင္စာရင္း၀င္သူမ်ား ေနသည့္တိုင္းျပည္ ေနရာအသီးသီးတြင္ စုေ၀းေနေသာ ေနရာကို အသင္းေတာ္(သို႔) ဂုဏ္းကဏဟု ေခၚပါသည္။ ထိုအသင္းဂိုစ္းကဏအသင္း၀င္စာရင္းကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေရးမွတ္ရပါသည္။ ထိုအသင္း၀င္မ်ားအားလံုး ေကာင္းကင္စာရင္း၀င္ၾကမည္ဟုဆို၍မရႏိုင္ေပ။ ယခုေျပာမည့္ အိမ္ရွင္အသင္းသားႏွင့္ဧည့္သည္ႏွင့္တူေသာအသင္းသားဟူသည္မွာ ဂိုဏ္းကဏအသင္းေတာ္၏ အသင္း၀င္မ်ားကိုဆိုလိုပါသည္။


မည္သည့္အသင္းေတာ္၌ျဖစ္ေစ၊မည္သည့္ေနရာ၌ျဖစ္ေစ ျမင္ေလ့ရွိေသာအရာျဖစ္ေပသည္။


ဧည့္သည္ႏွင့္တူေသာအသင္းသား


ဤအသင္းသားသည္လည္း အသင္းေတာ္၏ အၿမဲတမ္းသင္း၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသင္းေတာ္တြင္ ဧည့္သည္ကဲ့သို႔သာလႈပ္ရွားပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ ေ၀ရာကိစၥမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားလွပါ။ ဘုရားေက်ာင္းအေရာက္ေနာက္က်ခ်င္ေနာက္က်မည္။ လာခ်င္လာမည္။ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ႕ရွိပါေစ၊ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလိုသာေနတတ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္မိသဟာယနည္းပါးသည္။ အသင္းေတာ္၏ ဆုေတာင္းအစည္းအေ၀းျဖစ္ေစ၊ က်မ္းစာသင္တန္းျဖစ္ေစ၊ ကာယမိသဟာယမွာျဖစ္ေစ ပါ၀င္ျခင္းမရွိတတ္ပါ။ စိတ္မ၀င္စား။

စသည္ျဖင့္ ဧည့္သည္လိုမ်ိဳး ဘုရားေက်ာင္းတက္လာတတ္သည္။


အိမ္ရွင္ႏွင့္တူေသာအသင္းသား


မိမိအိမ္ကိုစိတ္၀င္စားသကဲ့သို႔ မိသားစုကိုအေရးစိုက္သကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္ကိုစိတ္၀င္စားသူျဖစ္သည္။ မိမိအိမ္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္၊အိ္မ္သာထဲကအစ ဘာေတြလိုအပ္မည္၊ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမည္ကို အလုပ္လုပ္ေနရင္း လမ္းသြားေနရင္း စဥ္းစားတတ္သကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္၏ ေ၀ယ်ာကိစၥမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားတတ္သည္။ အသင္းေတာ္ကိုခ်စ္သည္။ စိတ္၀င္စားသည္။ အိမ္ေတာ္တည္ရာ၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရာကိုလည္း ႏွစ္သက္တတ္သည္။


ကၽြန္ပ္တို႔ေရာ မိမိပါ၀င္ေနသည့္အသင္းေတာ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အသင္းသားမ်ိဳးအျဖစ္ရပ္တည္ေနၾကပါ သလဲ။ မည္ကဲ့သို႔ေသာအသင္းသားအားျဖင့္ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေနမလဲ။ မည္သည့္အသင္းသားစိတ္မ်ိဳးကို သာ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးမလဲဆိုတာ ဆင္ျခင္လ်က္ အသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါစို႔။

19 views0 comments
bottom of page