အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးသည့္အခါ

ေတာင္ယာခုတ္မွားရင္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေပမဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္မွားရင္ေတာ့ တစ္သက္ခံစားလိမ့္မယ္။


ေရြးခ်ယ္မႈ႔မမွားပါေစနဲ႔

ယံုၾကည္သူ လူငယ္မ်ား မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ကို ဆုေတာင္းျပီးအေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ပါ။ ယေန႔ကာလက ေခတ္ပ်က္လူေတြပ်က္ေနတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။

၁။ မယံုၾကည္သူကို ဘယ္ေတာ့မွမေရြးပါနဲ႔။ ( ဘုရားသခင္အလိုေတာ္မရွိပါ)

၂။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲေသာသူကိုလည္းမယူသင့္ပါ။

၃။ မယူမွီကတည္းက ဘုရားတ၇ားမလိုက္စားေသာသူက သင့္မိသားစုကို ဘုရားနဲ႔ေခၚသြားဖို႔မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

၄။ မညီေသာထမ္းဘိုးမွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ ဇြတ္မမိုက္ပါနဲ႔။ သံထမ္းဘိုးျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။

၅။ မယူခင္ကတည္းက မိသားစု ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို မေလးစားသူကို လက္မထပ္ပါနဲ႔။

၆။ ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ေနပါေစ၊ အနာဂတ္တစ္ခုလံုးမွာ မိသားစုအေရးကိုသာ စဥ္းစားပါ။ ဘုရားနဲ႔သြားတဲ့မိသားစုျဖစ္လာနိုင္မလား။

၇။ လက္ထပ္ျပီးသြားရင္ သူ႔အားနည္းခ်က္ျပင္လိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြးပါနဲ႔။

၈။ ဟန္ေဆာင္မႈ႔မရွိပဲ ဘုရားနဲ႔သြားတဲ့သူကိုသာ ေရြးခ်ယ္လက္ထပ္ပါ။

ဘုရားမပါတဲ့ အိမ္ေထာင္မိသားစုဆိုတာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။

220 views

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon