အေပ်ာ္ဆံုးေနရာ

ေလာကမွာေနခ်င္စရာေပ်ာ္စရာေနရာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သင္အေနခ်င္ဆံုးအရပ္ကဘယ္ေနရာျဖစ္မလဲ

**နန္းေတာ္၌ေနရတဲ့အရက္တစ္ေထာင္ထက္၊ဗိမာန္ေတာ္၏တံတိုင္းနားမွာေနရတဲ့တစ္ရက္ကိုသာ၍ႏွစ္သက္၏** ဒါ၀ိဒ္စကားျဖစ္တယ္။


ဒါ၀ိဒ္သည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နန္းေတာ္ထဲ၌ေနသည့္အခါ ဂုဏ္အရွိန္အ၀ါႏွင့္ တန္ခိုးပါ၀ါျဖင့္ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ျပီး လူေတြကိုတရားစီရင္၊အုပ္စိုးေသာသူျဖစ္သည္။သို႕ေသာ္ နန္းေတာ္ထဲမွာ တန္ခိုးအရွိန္ႏွင့္ေနရတဲ့ အရက္တစ္ေထာင္ထက္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ (ဗိမာန္ေတာ္)မွာတံခါးေစာင့္အျဖစ္ေနရတဲ့ တစ္ရက္ကိုပို၍ ႏွစ္သက္သည္။


နန္းေတာ္မွာ သူမေပ်ာ္နိုင္ဘူး။ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ဗိမာန္ေတာ္ထဲမွာ တံခါးေစာင့္ေလးအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ရတာကိုသူအားရေက်နပ္ေနပါသည္။ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ သူေရာက္သြားသည့္အခါ ေလာကဂုဏ္အရွိန္အ၀ါကိုသူေမ့သြားခဲ့ပါသည္။


မ်ားစြာေသာသူမ်ားသည္ ဗိမာန္ေတာ္ထဲေရာက္လာသည္ကိုပင္ ေလာကဂုဏ္ရာထူးကိုသာ အေလးထားေနၾကသည္။ကိုယ့္အရည္အခ်င္းကိုၾကည့္ျပီး တံခါးေစာင့္မလုပ္ခ်င္တဲ့ ယံုၾကည္သူေတြအမ်ားၾကီးပါ။


ဒါ၀ိဒ္ရွင္ဘုရင္ၾကီး နန္းေတာ္ထဲတြင္ ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ရေပမဲ့ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသည့္အခါ ႏွိမ့္ခ်စြာ ေရွ႔ေတာ္၌တိုး၀င္ပါသည္။ နန္းေတာ္ထဲမွာေနသည့္အခါ လူေတြကသူ႕ကို ဒူးေထာက္ရွိခိုးၾကသည္။ဗိမာန္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာသည့္အခါ ဘုရားကို ဒူးေထာက္လ်က္ကိုးကြယ္သည္။


မိတ္ေဆြ .... သင္ေကာ ဘယ္ေနရာမွာရတာကိုပိုျပီး ႏွစ္သက္ပါသလဲ။


တန္တိုင္းေတာ္တို႔အတြင္း၌ ေနေသာ တရက္သည္ အျခားအရပ္၌ေနေသာ အရက္တေထာင္ထက္သာ၍ ေကာင္းပါ၏။ မတရားေသာသူ၏ ေနရာ၌ေနရေသာ အခြင့္ထက္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္၌ တံခါးေစာင့္အရာကို အကြၽႏ္ုပ္သာ၍ ႏွစ္သက္ပါ၏။ (Psa 84:10)24 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon