သေဘာတူလ်က္ေပါင္းေဘာပါ

သေဘာတူျခင္းမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ့က မဂၤလာမရွိပါ။


မည္သည့္အမႈ႕ကိစၥပင္ျဖစ္ေစ သေဘာတူညီစြာလုပ္ေဆာင္မွသာ ေလ်ာက္ပတ္ျပီး ေကာင္းၾကီးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကသေဘာတူျပီး အခ်ိဳ႕ကသေဘာမတူပဲ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ မဂၤလာမရွိဘူး။ ၀ိညာဥ္သေဘာတူညီဖို႔ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္၌ရွိမွသာလွ်င္ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ လူအမ်ားၾကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ရေသာသူအထဲ၌ ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာက တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးမျဖစ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာမဟုတ္ပါက ေဒါသထြက္မယ္၊ မနာလိုရန္လိုမုန္းတီးမႈ႔ရွိမယ္၊ မေကာင္းျမင္မယ္၊ပုန္ကန္ေတာ္လွန္လိုစိတ္ျဖစ္မယ္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထက္ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္မေတြ႔ပါက ၀န္ခံလိုစိတ္မရွိပါ။အျပစ္ရွာမယ္။ဇာတိႏွင့္တုန္႔ ျပန္မယ္။ ဒါက ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာ စိတ္သေဘာမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာစိတ္သေဘာသာလွ်င္ တူညီေနနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၏စိတ္သေဘာဆိုတာ ကိုယ့္ဆႏၵအတၱထက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ညီအစ္ကိုတို႔သည္ သေဘာတူလ်က္ ေပါင္းေဘာ္ၾကသည္အရာမွာ အလြန္ေကာင္းေပ၏။ ဆာ၊ ၁၃၃း၁။

  • YouTube
  • Facebook Social Icon