သန္႔ွရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘယ္အခ်ိန္စိတ္နာတတ္ပါသလဲ။

Updated: Sep 19, 2019

သခင္ေယရႉကိုမိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ၏သားသမီးျဖစ္ေၾကာင္းအတည္ျပဳတံဆိပ္ခတ္ထားပါသည္။


ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခပ္ျခင္းကို ခံရၾကၿပီ။ ဧဖက္၊ ၁း၁၁

ဧဖက္၊ ၄း၃၀

ေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႔ရက္ တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ကို တံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာ ေစၾကႏွင့္။


ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေခၚဖိတ္သည့္အခါ ဝိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရၾကသည္။ အေၾကာင္း မွာ ဘုရားသခင္၏ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းအမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္မယံုၾကည္ခင္တြင္ စာတန္က ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ ထိုစာတန္လက္မွ ခရစ္ေတာ္သည္မိမိအေသြးေတာ္အားျဖင့္ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုဘုရားသခင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ သူမ်ားျဖစ္လာရသည္။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႔ရက္တိုင္ေအာင္တည္ၿမဲခိုင္ခံ့ပါသည္။ ခဏသာမွ်အဖို႔မဟုတ္ပါ။ထာ၀ရတည္ၿမဲေသာ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္သည္။ ထိုတံဆိပ္ခတ္ျခင္းမွာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႔ရက္အထိျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ေလာကႀကီးထဲက ထြက္ခြါေသာေန႔အခ်ိန္ထိ (သို႔) ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာေသာ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔ရက္အထိျဖစ္သည္။


ကၽြန္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိန္း၀ပ္လ်က္ေနသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ကိုလမ္းျပသည္။အလင္းေပးပါသည္။ ေကာင္းမေကာင္းကိုေ၀ခြဲသိေစပါသည္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေပးပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ သန္႔ရွင္းစြာအသက္ရွင္ႏိုင္ရန္၊ ဘုရားႏွင့္မိသဟာယျပဳရန္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည္။ကၽြန္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ကိန္း၀ပ္လ်က္ေနသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ကိုလမ္းျပသည္။အလင္းေပးပါသည္။ ေကာင္းမေကာင္းကိုေ၀ခြဲသိေစပါသည္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေပးပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ သန္႔ရွင္းစြာအသက္ရွင္ႏိုင္ရန္၊ ဘုရားႏွင့္မိသဟာယျပဳရန္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသည္။ ထိုသန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္နာတတ္ပါသလဲ။ ဘယ္လိုေတြစိတ္နာပါသလဲ။


ဧဖက္၊ ၄း၃၁

ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တိုျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ ေငါက္ေငၚျခင္း၊ သူ႔အသေရ ပ်က္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို၎၊ ခပ္သိမ္း ေသာမနာလိုျခင္းကို၎၊ သင္တို႔မွပယ္ ရွားၾကေလာ့။


မေကာင္းေသာ ဒုစ႐ိုက္မ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ စိတ္ဆိုူးေဒါသထြက္၊ မေကာင္းၾကံစည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည့္အခါ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္စိတ္နာတတ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆီးတားသည့္အခါတြင္လည္းစိတ္နာတတ္ပါသည္ (တ၊ ၇း၅၁)။ ဝိညာဥ္ေတာ္အရွိလည္းၿငိမ္းပါသည္။

ထိုသို႔ဒုစ႐ိုက္မ်ားျပဳသည့္အခါ ဝိညာဥ္ေတာ္က အသိေပးႏႈိးေဆာ္ပါသည္။ မေကာင္းမွန္းခံစားသိေစပါသည္။ သိပါလ်က္ ဥေပကၡာျပဳပါက ဝိညာဥ္ေတာ္စိတ္နာလာတတ္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္စိတ္နာသည့္အခါ အသက္တာထဲတြင္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ိဳး ဆံုးရႈံး ေပ်ာက္ဆံုးရတတ္သည္။ ဘုရားႏွင့္ကင္းကြာရသလိုမ်ိဳးႏွင့္ေျခာက္ကပ္ေနေသာ အသက္တာခံစားလာရေလ့ရွိပါသည္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာပင္ ဆံုးရႈံးပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရေသာ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာအမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္း၍ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာအမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္လ်က္ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္အသက္ရွင္ၾကပါစို႔။


ဆက္လက္ေလ့လာရန္

ေရာ၊ ၈း၅-၁၇၊ ဂလာ၊ ၅း၁၆-၂၅ ။ ၆း၇-၉။ ၁သက္၊ ၅း၁၉

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon