သင္ပါ၀င္ရမည့္အသင္းေတာ္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ရမလဲ။

ယေန႔သင္ရပ္တည္ေနေသာအေျခအေနဟာ သင့္အနာဂတ္ႏွင့္သင့္သားသမီးအနာဂတ္အတြက္ပါသိပ္ကိုအေရးႀကီးေနပါတယ္။


သင့္ရဲ႔ ဝိညာဥ္ေရးရာအတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရမယ္

ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ ယံုၾကည္သူမ်ား မိမိပါ၀င္မည့္အသင္းေတာ္ကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္တတ္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ လူမ်ိဳးေရး၊လူမႉ႕ေရးအရ အသင္းေတာ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမျဖစ္သင့္ပါ။ ထိုသို႔ေျပာလွ်င္ လူမ်ိဳးေရး၊လူမႉ႔ေရးကို တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ မိမိလူမ်ိဳးကိုခ်စ္ပါ။သို႔ေသာ္ ဘုရားအလိုေတာ္ကိုေတာ့ မဆန္႔က်င္ပါနဲ႔။

ေလာကအသက္ရွင္စဥ္ ယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ ႏႉတ္ကပတ္ေတာ္စားမည့္ ခံယူမည့္ေနရာသည္အေရးၾကီးပါသည္။ ယေန႔ကာလတြင္ အသင္းေတာ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ႏႉတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကာင္းစြာေပးစြမ္းျခင္း၊တိုက္ေကြၽးျခင္းမရွိသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

အသင္းေတာ္က သင္းအုပ္ဆရာမ်ား ႏႉတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ့လာခ်ိန္မရနိုင္၊ ဆုေတာင္းခ်ိန္၊ ဘုရားနဲ႔အခ်ိန္ယူနိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာလည္း ေလာကအရာအတြက္ အခ်ိန္ေပးရျခင္းသိပ္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပမည္။ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား ဆိုရွယ္အလုပ္သမားလိုအေစခံေနၾကရျခင္းသည္လည္း ၀ိညာဥ္ေရးရာက်ဆင္းေစပါသည္။

မိမိပါ၀င္ေသာ အသင္းေတာ္သည္ လူအင္အားမည္မွ်ရွိေနသည္၊ သာေရးနာေရးအတြက္ မည္မွ်ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္၊ မည္သည့္ဘြဲ႔ရက ဦးေဆာင္ေနသည္၊ လူမ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္စေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္မေရြးခ်ယ္သင့္ပါ။

'' မွတ္ထားပါ။သင္ဟာ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေနလ်က္ ၀ိညာဥ္အစာမေကာင္းလွ်င္ ကာယပိုင္းမွာ က်ဆင္းလာပါလိမ့္ယ္။ ၀ိညာဥ္အစာေကာင္းလွ်င္ ကာယပိုင္းတိုးပြားျခင္းရွိလာပါလိမ့္မယ္။''

ဘာသာဓေလ့ထံုးစံအရ၊ လူမ်ိဳးဂိုဏ္းဂဏအရ စုစည္းျပီး ဘာ၀ိညာဥ္အစာမွမရေသာေနရာမွာ သင့္ရဲ႔အဖိုးတန္လွတဲ့အခ်ိန္ကိုသြားမျဖဳန္းပဲ ၀ိညာဥ္အစာရွိေသာေနရာကိုရွာေဖြ စားေသာက္ပါ။

ယခုခ်ိန္မွာ သင္ရပ္တည္ေနတဲ့အေျခအေနဟာ သင့္အနာဂတ္တစ္ခုလံုးအတြက္သာမက သင့္သားသမီးတို႔ရဲ႔အနာဂတ္အတြက္လည္း သိပ္အေရးၾကီးေၾကာင္းမေမ့သင့္ပါ။

စစ္မွန္ေသာ၀ိညာဥ္အစာကို မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လ်က္ မွန္ကန္ေသာေနရာမွာ မွန္ကန္စြာ ၀ိညာဥ္အစာကို စားသံုးနိုင္ေသာသူျဖစ္ပါေစ။

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon