လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္ပါ

နႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုၾကားရင္ မတုန္႔ဆိုင္းပါနဲ႔။ ခ်က္ျခင္းတုန္႔ျပန္လိုက္ပါလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ပါ - -

~~~~~~~~~~~~~~~~~


ေပတရုက တစ္ညလံုး ၾကိဳးစားျပီးငါးရွာလို႔မရခဲ့ပါဘူး။လက္ပန္းက် အရႈံး ေပးျပီးအိမ္ျပန္ဖို႔ ပိုက္ကြန္ကိုေရေဆးေၾကာေနရင္း ကိုယ္ေတာ္ေဟာတဲ့ တရားစကားကိုနားေထာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ျပီးတဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္က ေပတရု ထံလာျပီးေတာ့ ေရနက္ရာအရပ္ေရြ႔ျပီးပိုက္ကြန္ ခ်ဖို႔ေျပာပါတယ္။ေပတရုအ တြက္လံုး၀မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။တစ္ညလံုးလည္း ရွာျပီးျပီ။ေပတရုအတြက္ေနရာသစ္ လည္းမဟုတ္ပါ။ေနရာေဟာင္းပါ။ေပတရုက ကိုယ္ေတာ္မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ေျပာလွ်င္လုပ္ပါ့မယ္ (လက္ေတြ႔နာခံ) လို႔ပိုက္ကြန္ကို ခ်ၾကည့္တဲ့အခါ မ်ားစြာေသာငါးကိုရပါတယ္။

ေပတရုက ဘာမွမရွိတဲ့သူ႔ရဲ႔ ငါးဖမ္းေလွကို ခရစ္ေတာ္တရားေဟာဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေနရာေပးထားသည္။သူေဟာတဲ့တရားစကားကို နားေထာင္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ခိုင္းတာကို သူလုပ္တယ္။အံ့ၾသဖြယ္ျမင္ရတယ္။ကၽြန္ပ္တို႔အ သက္ တာမွာလည္း


(၁) ခရစ္ေတာ္ကို ေနရာေပးပါ

(၂) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုနားေထာင္ပါ

(၃) ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ပါ။


* ဘာမွမရွိ္တဲ့သင့္ရဲ႔ဘ၀၊ဘာမွမတတ္နိုင္ျခင္းကို ခရစ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစပါ

* သင့္အထဲမွာရွိတဲ့ ဇာတိစိတ္၊မာန္မာနစိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားျပီး ခရစ္ေတာ္ကို ေနရာအျပည့္ေပးပါ။


မျဖစ္နိုင္ပါဘူးလို႔ထင္ေနတဲ့အရာေတြ၊ဆံုးရႈးံသြားတဲ့သင့္ရဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအား လံုး သင္ျပန္ရသြားပါလိမ့္မယ္....

ခရစ္ေတာ္၌ မျဖစ္နိုင္ဘူးဆိုတာ ဘာတစ္ခုမွမရွိပါ...


```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

ဘ၀မွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုန္ဆံုးျပီး လုပ္သမွ်အားလံုးက သဲထဲေရသြန္သလိုျဖ စ္ေနတဲ့အခါ၊ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ ထြက္ေပါက္မရွိဘဲ လမ္းစရွာမေတြ႔တဲ့အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြန္ပ္၏အလင္း၊ကၽြန္ပ္၏အားကိုးရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ေသမင္း အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားရေပမဲ့ ေဘးအႏၱရယ္ကိုမေၾကာက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္ပ္ခိုလံႈရာျဖစ္ေတာ္မူ၏...

3 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon