ရန္တုန္႔မမူပဲလ်က္

လူဆိုတာ မေက်မနပ္ျဖစ္လွ်င္ ေျပာခ်င္ၾကသည္။ လက္စားေခ်တုန္႔ျပန္ေခ်ပလိုၾကသည္။


ဘု၇ားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ကိုအခြင့္ေပးၾကေလာ့။ ေရာ၊ ၁၂း၁၉

သင့္ကို ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ေသာသူေတြ၊ေလွာင္ေျပာင္ရယ္ေမာေသာသူေတြ၊ ဆီးတားေႏွာက္ယွက္ ေသာသူေတြကို အဆိုးနဲ႔ျပန္တုန္႔ျပန္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႔ဆံုးရႈံးျခင္းပဲ။ မွတ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ သင့္ကိုထိုသို႔ျပဳေသာသူေတြဟာ သင့္ကိုမမွီနိုင္လို႔ မနာလိုစိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာနားလည္ေစခ်င္တယ္။ သင္ကိုတိုင္ သူတစ္ပါးအေပၚထိုသို႔ စိတ္ထား၀င္ျပီဆိုရင္ သင္ဟာ ထိုသူထက္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ျပီဆိုတာသိထားပါ။ အျမဲတမ္းကိုယ့္ကိုယ္စစ္ပါ။ ကိုယ့္အမွား ေၾကာင့္ခံရျခင္းျဖစ္ပါက ၀န္ခံျပီး ျပင္လိုက္ပါ။အေကာင္းအားျဖင့္အနိုင္ယူလိုက္ပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ ၾကံဳေနရ၊ရင္ဆိုင္ေနရအံုးမွာပါပဲ။ လူ႔အစြမ္းနဲ႔မျဖစ္နိုင္၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာျဖစ္နိုင္သည္။


ေရွာလုသည္ ဒါ၀ိ္ဒ္အားမနာလိုျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ သတ္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၇န္သူေဂါလ်က္ကို သတ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဒါ၀ဒ္အေသာင္းေသာင္း၊ ေရွာလုအေထာင္ေထာင္ ဟူေသာပ၇ိသတ္ၾကီး၏ ေအာ္ဟစ္ေၾကြးေၾကာ္သံသည္ ေရွာလုနားထဲတြင္ခါးသီးေနသည္။ နားမခံနိုင္ပါ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရွာလုသည္ ဒါ၀ိဒ္အား မနာလိုျဖစ္ျပီး သတ္လိုသည္။ သို႔ေသာ္ ဒါ၀ိဒ္က လက္တုန္႔ျပန္ရန္အခြင့္အခါၾကံဳရေသာ္လည္း လံုး၀ လက္စားမေခ်ပါ။ ဘုရားသခင္စီရင္ဖို႔သာ အခြင့္ေပးလိုက္ပါသည္။


ကြၽန္ပ္တို႔အသက္တာတြင္လည္း ထိုသို႔ၾကံဳေတြ႔လာေသာအခါ မိမိကိုယ္တိုင္ရန္တုန့္မမူပဲ ဘုရားသခင္စီရင္ဖို့ကိုသာ အခြင့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

144 views

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon