ဘုရားသခင္၏မစျခင္းလက္ေတာ္ခံစားဖို႔

ဘုရားသခင္ထံက မစျခင္းခံစားဖို႔ရန္ ဘယ္လိုအသက္ရွင္ရပါမလဲ။


ဘုရားသခင္၏ မစျခင္းလက္ေတာ္ခံစားဖို႔ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ဧဖက္၊ ၆း၈ ~~~~~ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ကြၽန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ သခင္ဘုရား၏ လက္ေတာ္မွ အက်ိဳးကို ခံရလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ၾကေလာ့။

ယံုၾကည္သူအသက္တာထဲမွာ ဘုရားကြယ္ကာမစမွာပါ ဆိုျပီးေပါက္ တတ္ကရအသက္ရွင္လို႔မရပါ။ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ဦးထုပ္ေဆာင္းပါဆိုတာ သင့္အ တြက္ ေျပာတာပါ။ယာဥ္စည္းကမ္းက လိုအပ္လို႔ထားရတာျဖစ္ပါတယ္။အစိုးရ မင္းအာဏာကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ႏႈတ္ကပတ္က သြန္သင္ထားပါတယ္။ Speed မေက်ာ္ဖို႔ တားျမစ္ထားတယ္။သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ဒါကို ေက်ာ္ျဖစ္ေအာင္ ေက်ာ္တယ္။ ရဲဖမ္းေတာ့ ရဲကိုစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္လိုက္ေသးတယ္။စဥ္းစားၾကည့္ ႏွစ္ဆေသာအျပစ္အမဂၤလာမျဖစ္ဘူးလား။ဘယ္လိုလုပ္ျပီး အသက္တာေကာင္း ၾကီးျဖစ္မလဲ။ကိုယ္ကေတာ့ျဖင့္ၾကိဳက္သလို အသက္ရွင္၊စားခ်င္သလိုစား၊ ေနခ်င္ သလိုေန၊ ဘုရားကိုေတာ့မကိုးကြယ္ခ်င္ပဲနဲ႔၊တစ္ပတ္တစ္ခါေတာင္ ဘုရား ေက်ာင္းသြားဖို႔ေနရာရွိလ်က္နဲ႔၊တနဂၤေႏြေန႔အလုပ္ပိတ္ရဲ႔သားနဲ႔ ကိုးကြယ္ဖို႔မသြား ပဲ ဘုရားဘုရားမစေပးပါတဲ့။ ယံုၾကည္သူေတြနဲ႔ မိသဟာယမရွိပဲနဲ႔ ဘုရားနဲ႔အိမ္မွာ အခ်ိန္ယူပါတယ္ဆိုတဲ့သူေတြက ေလွ်ာက္ေျပာတာသတိထားပါ။ဘုရားကိုလည္း လိမ္တယ္။ဘုရားလူေတြကိုလည္းလိမ္တယ္။ဟန္ေဆာင္ျပတယ္။ႏွစ္ဆ ေကာင္း ၾကီးျဖစ္မလား။ႏွစ္ခါ အမဂၤလာျဖစ္မလား။ေတာ္ပါေတာ့၊တန္ပါေတာ့။ဟန္ေဆာင္ ဘုရားသားသမီးျဖစ္ျခင္းေတြ။အသင္းေတာ္ကိုလည္း ဘာအက်ိဳးမွမျပဳဘူး။ ဘုရား ဘုန္းေတာ္လည္း မထင္ရွားေစဘူး။

ေကာင္းေသာအက်င့္တည္းဟူေသာေျဖာင့္မတ္ရုိးသားစြာ ျပဳမူက်င့္ၾကံ ျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားခံစားရေစလိုပါ သည္။ဘုရားလက္ေတာ္သည္ သင့္ကိုေကာင္းၾကီးေပးလိုေသာေၾကာင့္ သင္၏ေန႔ စဥ္ျပဳမူက်င့္ၾကံေသာအမႈ႔ရွိသမွ်ကို ေကာင္းကင္ဘံုက အစဥ္ၾကည့္ရႈလ်က္ေနပါ သည္။စိတ္ႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာသူကိုရွာ၍ ေကာင္းၾကီးေပး ခ်ီးေျမွာက္ သြားမည္။လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ပညာရွိျဖစ္ေစ၊ပညာမဲ့ျဖစ္ေစ၊သူေဌး၊ဆင္းရဲ သူျဖစ္ေစ ေကာင္းေသာအက်င့္၌က်င္လည္ေသာသူကို သာအက်ိဳးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေမတၱာႏွင့္အသိေပးေ၀ငွပါသည္။

Pastor Manar Chai Chicago,USA.

0 views
  • YouTube
  • Facebook Social Icon