ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေစေသာမိသားစု


ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေသာမိသားစု

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

အိမ္ေထာင္မိသားစုတိုင္းမွာ ျပႆနာဆိုတာရွိပါသည္။ျပႆနာႏွင့္ကင္းသည့္ မိသားစုရယ္လို႔ရွားမွာပါ။'' လွ်ာနဲ႔သြား'' အခမသင့္လို႔ကိုက္မိသလို လိင္နဲ႕မယား တစ္ခါတစ္ရံစကားမ်ားခ်ိန္ရွိၾကပါလိမ့္မည္။အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္တိုင္းမွာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႔ၾကသည္မွာအမွန္ပါ။ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မွာ ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။

ကာနျမိဳ႕မဂၤလာေဆာင္ပြဲတစ္ခုမွာ စပ်စ္ရည္ျပတ္သြားသည့္ ျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေနရေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္ေထာင္မွာျပႆနာအခက္ခဲရွိေနပါသည္။ ထူးျခားသည္မွာ ထိုမဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။စပ်စ္ရည္ကုန္ ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ကိုေျပာၾကသည့္အခါ ခရစ္ေတာ္က ေရကိုစပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစပါသည္။အရင္စပ်စ္ရည္ထက္ေကာင္းေသာ စပ်စ္ရည္ ကိုျပင္ဆင္ေပးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အိမ္ေထာင္မိသားစုတြင္ အခက္ခဲျပႆနာရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ နင့္ေၾကာင့္၊သူ႔ေၾကာင့္၊မိန္းမေၾကာင့္၊ေယာက်္ားေၾကာင့္ ဟုအျပစ္တင္ေျပာဆိုေနမည့္အစား ခရစ္ေတာ္ကိုေျပာျပသင့္ပါသည္။အေရးၾကီးတာက မဂၤလာေဆာင္အိမ္ေထာင္ သစ္ထူေထာင္သည့္အထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ရွိေနသကဲ့သို႔ မိမိအိမ္ေထာင္မိသားစုတြင္ ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးေနေစဖို႔ျဖစ္သည္။ထိုအိမ္ေထာင္ မိသားစုအထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုလုပ္ခြင့္ေပးပါက၊အုပ္စိုးေစပါက ျပႆနာရွိမည္မွန္ေသာ္လည္း အရင္စပ်စ္ရည္ထက္ ခ်ိဳေသာစပ်စ္ရည္ ကိုမိသားစုမ်ားရရွိၾကမည္မဟုတ္ေလာ။ျပႆနာထဲကေန ထြက္ေျမာက္ေသာလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပစ္တင္ေျပာဆိုေနမည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုျပႆနာမေျပလည္သည့္အျပင္ မိသားစုစိတ္ဆင္းရဲစရာ ျဖစ္သြားမည္။ဘုရား၏ဘုန္းရႈတ္ခ်ရာလည္း ေရာက္ေနေပမည္။

ယံုၾကည္သူမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုမိသားစုအားျဖင့္ ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားထံသစၥာကတိျပဳလက္ထပ္ယူျပီး ဘာမဟုတ္သည့္ ျပႆနာ

ေလးေၾကာင့္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခြင့္မလႊတ္နိုင္ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲပါက ဘုရားဘုန္းရႈပ္ခ်ေနျခင္းမဟုတ္ပါေလာ။

ကာနျမိဳ႔မဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္ စပ်စ္ရည္ကုန္သြားသည့္ျပႆနာၾကံဳရပါသည္။လူဘံုအလယ္အရွက္ကြဲရေတာ့မည္။ဇနီးေမာင္ႏွံအေခ်အတင္စကားမမ်ားၾကပါ။ခရစ္ေတာ္ရွိသည့္အတြက္ ခ်က္ျခင္းေျပာလိုက္ၾကသည္။ခရစ္ေတာ္က ေရကေနစပ်စ္ရည္ ျဖစ္ေစပါသည္။အရွက္ကြဲရမည့္အစား ခရစ္ေတာ္ကိုဗဟိုျပဳထားၾကသည့္ မဂၤလာေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ခ်ီးမြမ္းျခင္းခံၾကရသည္။

ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မိသားစုတိုင္း ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိသားစုမွာ ဘုရားဘုန္းထင္ရွားေစလိမ့္မည္။

၁။ အိမ္ေထာင္ကို ခရစ္ေတာ္အုပ္စိုးေစပါ

၂။ ျပႆနာ အခက္ခဲရင္ဆိုင္ၾကံဳေနရတိုင္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္အျပစ္တင္၊သူတပါးကိုအပုပ္ခ်မည့္အစား ခရစ္ေတာ္ကိုဒူးေထာက္လ်က္ေျပာျပပါ . .. ဆုေတာင္းပါ

၃။ ခရစ္ေတာ္က ေရကိုစပ်စ္ရည္မျဖစ္ေစခင္မွာ ငယ္သားေတြကို အိုးလြတ္တြင္ေရျဖည့္ဖို႔ေျပာသကဲ့သို႔ ဆုေတာင္းျပီးလွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကဘာလုပ္ခိုင္းသည္ကို ေသခ်ာနားေထာင္ပါ။

ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္မိသားစုတိုင္း ျပႆနာကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ေျဖရွင္းလ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘ၀ကို ရယူပိုင္ဆိုင္နိုင္ၾကေစရန္ ေမတၱာႏွင့္ေ၀ငွလိုက္ရပါသည္။

ဖတ္ရႈသူတိုင္း အက်ိဳးခံစားရရွိၾကပါေစ။ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစေသာ . . . .

နာမေတာ္ျမတ္၌ . . Manar Chai

86 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon