ဘုရားေပးတာ၀န္မို႔ အလြဲမယူေစလိုပါ

ဘုရားေစခိုင္းေသာအမႈ႕ျဖစ္လွ်င္ ဆီးတားမရႏိုင္သလို ဖ်က္ဆီးလို႔လည္းမရပါဘူး။ ဘုရားမေစခိုင္းေသာအမႈ႕ျဖစ္ပါကလည္း ဖ်က္ဆီးသူမရွိပဲ၊ တားဆီးသူမရွိပဲ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာအမွန္ပါပဲ


အလြဲမယူၾကနဲ႔။ ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကိုခံေတာ္မမူ။ ဂလာတိ၊ ၆း၇

သင္ ... ေပးတာမေပးတာ သင့္အပိုင္း။ ေပးလႈျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမွာသြန္သင္ရမွာ ဘုရားေစခိုင္းေသာအမႈ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အလႈလိုခ်င္လို႔ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ သင္မေပးလႈရင္ သင္ဆံုးရႈံးေနသလို မေျပာပဲ မသြန္သင္ပဲေနရင္ အမႈ႕ေတာ္ေဆာင္ေတြကလည္း အမဂၤလာျဖစ္တယ္။ ေဟာမွာပဲ။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႔စစ္မွန္ေသာ ၾသ၀ါဒကိုေျပာေနလို႔ သင့္ကိုတည့္တည့္ထိရင္ ၀န္မခံခ်င္ပဲ ေစာင္းေျပာတယ္၊ ေရြ႔ေဟာတယ္လို႔ အလြဲမယူလိုက္ပါနဲ႔။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္နားေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမေထာင္သည္ျဖစ္ေစ ေျပာရမွာ၊ ေဟာရမွာ ဘုရားေပးတာ၀န္ျဖစ္တယ္။

သူတစ္ပါးျဖစ္ပ်က္ေနတာ၊ သူတစ္ပါးကိုေျပာလိုေစာင္းလို ေခ်ပလိုေသာစိတ္နဲ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေ၀ငွေဟာေျပာေနျခင္းမဟုတ္ပဲ၊ ကိုယ့္အသက္တာ၌ ဘုရားနဲ႔အခ်ိန္ယူရင္း ဘုရားသြန္သင္ေသာအရာ၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေသာအရာကိုသာေျပာျပပါ။ သြန္သင္ပါ။ အသက္ရွိလို႔အႏွစ္ခံစားရပါတယ္။ သက္ေသလည္းရွိပါတယ္။ ေဟာခ်င္တာ ေျပာခ်င္တာနဲ႔ပဲ ၀ါသနာအရမလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။ ဘုရားသက္ေသႏွင့္အတူ ဘုရားခိုင္းျခင္းမခိုင္းျခင္းကိုလည္းဆင္ျခင္ပါ။

အမႈ႔ေတာ္လုပ္ငန္း ဧ၀ံေဂလိတရားကို ဘယ္ေတာ့မွတားဆီးဖို႔မၾကိဳးစားပါနဲ႔။ ဧ၀ံေဂလိ မလုပ္တဲ့အသက္တာ၊ ဧ၀ံေဂလိမသြားတဲ့အသင္းေတာ္ဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွမေအာင္ျမင္ဘူး။ အသင္းေတာ္ဆိုတာ စုေနဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ဧ၀ံေဂလိ သြားေနဖို႔ ကိုယ္ေတာ္ခိုင္းတယ္။

အာမင္ ကိုလည္းၾကိဳက္သလိုေလွ်ာက္ထူးေနရန္မဟုတ္သလို၊ အာမင္ေပးသူေတြကိုလည္း လိုက္ေျပာ လိုက္တားေနစရာမဟုတ္ပါဘူး။

ခဏခဏအလြဲယူတတ္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား သတိျပဳၾကပါစို႔။

19 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon