ဘုရားေက်ာင္း၀ယ္ရန္အလႈရွင္မ်ားဖိတ္ေခၚ

ေပးခ်င္ေသာႏွလံုးသားရွိေသာကို ေပးစရာႏွင့္အတူေပးရမည့္ေနရာကို ဘုရားကျပေပးပါသည္။


တဲေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ဘုရားသခင္ကေမာေရွအားမွာထားသည္မွာ ကၠဳသေရလလူမ်ိဳးမ်ားထံမွ မိမိတတ္ ႏိုင္သမွ်အတိုင္းေစတနာႏွင့္ေပးလႈပါ၀င္လာၾက ဖိတ္ေခၚခိုင္းထားပါသည္။ ထိုစကားကိုၾကားရေသာ အစၥေရး လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရႊေငြ၊ေက်ာက္တန္ပတၱျမားမွစ၍ မိမိတတ္ႏိုင္သည္အတိုင္း အ၀တ္တန္ဆာမ်ား၊ နားေတာင္း လက္ေကာက္စသည္မ်ားကို ေစတနာထက္တန္စြာေပးလာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္ မိမိအ တတ္ပညာအားျဖင့္ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ သူတို႔ေပးလႈေသာအရာမ်ားသည္ လံုေလာက္သည္သာမက လွ်ံေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေမာေရွကိုေျပာၾကေသာအခါ တားဆီးရပါသည္။

ထိုသို႔ေပးလႈလိုေသာေစတနာစိတ္ကို ဘုရားသခင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပးစရာမ်ားကိုလည္း အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္လာစဥ္ကတည္းကပင္ ဘုရားကျပင္ဆင္ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာေရွက တဲေတာ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေၾကာ္ျငာလိုက္သည့္အခါ မိမိေကာင္းစားသည့္အတိုင္း လာေရာက္ေပးလႈပါ၀င္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ေပးခ်င္ေသာဆႏၵရွိေသာေၾကာင့္ ေပးစရာေနရာကိုရွာေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ထူးရလာေသာအခါ ေပးၿပီးရင္းေပး၊ လႈၿပီးရင္းလႈေနၾကပါသည္။


I’m ယေန႔တြင္လည္း ဘုရားရွင္က ထိုသို႔ေသာသူမ်ားကိုျပင္ဆင္ေနတုန္းျဖစ္ပါသည္။ ေပးလိုေသာသူမ်ားသည္ ေပးစရာေနရာအားရွာေနၾကတုန္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ္တို႔အသင္းေတာ္သည္လည္း တံခါးဖြင့္ဖိတ္ ေခၚလိုက္ေသာအခါ မ်ားစြာေသာသူမ်ားက ေပးလႈပါ၀င္လာၾကသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါ၏။


မိတ္ေဆြလည္း တတ္ႏိုင္သမွ်ေလးႏွင့္ ကၽြန္ပ္တို႔ဘုရားေက်ာင္း၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ပံပိုးပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္းဖိတ္ေခၚပါ၏။ ပါ၀င္လိုတယ္ဆိုရင္ www.imc2010.com/donation တြင္၀င္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း Facebook တြင္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါ၏။


သင္၌ေပးခ်င္ေသာစိတ္ဆႏၵရွိရင္ ယခုပဲေပးလိုက္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားႏႈိးေဆာ္ေနေၾကာင္းမေမ့ေစလိုပါ။ ဘယ္ေလာက္ေပးျခင္းဆိုတဲ့အရာထက္ ႏွလံုသားကေစတနာကို ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါသည္။

ဘုရားရွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

171 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon