ဘုန္းစည္းစိမ္ခံစားထိုက္ေသာသင္

သင္ႏွင့္ကၽြန္ပ္သည္ ထူးျခားေသာသူျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုတစ္ေန႔ ခံစားစံစားရမည္ျဖစ္သည္။


ေကာင္းကင္ဘံုးစည္းစိမ္က ေစာင့္ႀကိဳလ်က္ေန

သင္သည္ ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုခံစား၊စံစားထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္


ဧဖက္ ၁း၁၈


ေခၚေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရေသာအရာကား အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ခံရေသာ အေမြေတာ္၏ ဘုန္းစည္းစိမ္ကား အဘယ္မွ်ေလာက္ ႀကီးသည္ကို၄င္း၊-- [ ] သင္ႏွင့္ကြၽန္ပ္ကိုအျပစ္ဒုစရုိက္ထဲမွ ေခၚထုတ္လာခဲ့။ ဆီသည္မ လက္ႏွီးစုတ္ေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ဘ၀ ထဲကေန ေရြးႏႉတ္ကယ္တင္ခဲ့ပါသည္။


တိတု၊ ၂း၁၄


ထိုသခင္ ေယရႈခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာဒုစရိုက္မွ ငါတို႔ကိုေရြးႏႈတ္ျခင္းငွါ၎၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဘက္၌ စိတ္အားႀကီး၍၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးကိုမိမိအဘို႔ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ၎၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စြန္႔ႀကဲေတာ္မူၿပီ။


၁ေပ၊ ၂း၉


သင္တို႔မူကား ေမွာင္မိုက္ထဲမွ အံ့ဘြယ္ေသာအလင္းေတာ္သို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ကိုေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ၊ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ိဳး၊ သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ိဳး၊ ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။


ေဟျဗဲ၊ ၂း၁၀


အေၾကာင္းမူကား၊ မ်ားစြာေသာသားတို႔ကို ကယ္တင္၍၊ ဘုန္းစည္းစိမ္စံစားရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာအရွင္သည္၊ ဒုကၡေဝဒနာအားျဖင့္ စံုလင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရမည္အေၾကာင္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္း၍ အုပ္စိုးေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ စီရင္ေတာ္မူအပ္၏။


ထိုစည္းစိမ္က ဘယ္အရာလဲ။


ေကာ၊ ၁း၂၇


တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ဤနက္နဲ ေသာအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ မဟာစည္းစိမ္ကား၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးသည္ကို သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ထိုစည္းစိမ္ကား၊ ဘုန္းအသေရကို ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္း ဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌ တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။


ဖိလိပၺိ ၄း၁၉ - ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္


ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။


- [ ] ကြၽန္ပ္တို႔သည္ ဘုရားႏြယ္ ဘုရားမ်ိဳး ဘုန္းစည္းစိမ္ကိုခံစား၊ စံစားရမည့္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိမွတ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၌ သစၥာတည္လ်က္ ကတိေတာ္ကိုေမွ်ာ္လင့္၍ အသက္ရွင္ၾကပါစို႔။ ၾကိဳးစားလ်က္ခရီးဆက္ၾကပါစို႔။ သခင္ဘုရားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါ၀င္ျခင္း အက်ိဳးသိပ္ၾကီးေၾကာင္းသိမွတ္လ်က္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔။ ေမာေရွ၊ အာျဇဟံ၊ ေပါလု စေသာသူမ်ားကဲ့သို႔ — စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ။ မတရားေသာသူမ်ား စည္းစ္မ္ကို ျမင္ေသာအခါ မတပ္မက္ပါနဲ႔။


Pastor Manar Chai

Immanuel Myanmar Church

United States of America .

67 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon