ဘယ္ေတာ့မွမဆံုးရႈံးေသာထာ၀ရအာမခံ

ကယ္တင္ျခင္းဆိုတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ အရာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါရရင္ ထာ၀ရတည္ေသာအရာျဖစ္သည္။


တစ္ခါတည္းေသ၍ ... သၿဂိဳလ္ၿပီးမွ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။

ေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႕ရက္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ကိုတံဆပ္ခတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာေစၾကႏွင့္။ ဧဖက္၊ ၄း၃၀) ေရြးႏႈတ္ျခင္းေန႔ရက္ဆိုတာ ခရစ္ေတာ္၏ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လိုက္တဲ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားက သားျဖစ္ေၾကာင္းတံဆိပ္ခတ္ထားပါတယ္။ထာ၀ရအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကေတာင္ တံဆိပ္ခတ္ျပီးရင္ ျပန္ဖ်က္ရန္ခက္ပါတယ္။ ဘုရားကသစၥာရွိေသာဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ဘုရားက ျဖဳတ္လိုက္၊ရုိက္လိုက္မလုပ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံလို႔ကယ္တင္ျခင္းရတယ္ဆိုတာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလမွာ အျပစ္လြတ္ဖို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ခါယဇ္ပူေဇာ္ၾကရပါတယ္။ထိုယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္အတြက္သာျဖစ္၍ မျမဲပါ။ျပန္ျပန္ လုပ္ရပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ၾကီးမားစြာေသာ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ ထာ၀ရေရြးႏႈတ္ျခင္းေက်းဇူးကိုျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (ေဟျဗဲ၊ ၉း၁၂) တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ခရစ္ေတာ္ကို မယံုေတာ့ဘူးဆိုရင္ကယ္တင္ျခင္းရံႈးမွာဘဲလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ခရစ္ေတာ္ကို အမွန္စိတ္ႏွလံုးေတြ႔လို႔ယံုေသာသူက ခရစ္ေတာ္ကိုစြန္႔ပစ္နိုင္မွာမဟုတ္ပါ။သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို မယံုေတာ့ဘူးလို႔ေျပာတဲ့အဖြဲ႕ဟာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔ႏွလံုးသားမွန္နဲ႔ယံုတာမဟုတ္ပါ။စိတ္ထင္လို႔ ယံုတယ္လို႔ထင္တာျဖစ္တယ္။အထူးအေရးၾကီးတာက သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကေတာ့ ဒီလိုေျပာပါတယ္။ (၂ေကာ၊၂း၁၆)ဖတ္ပါ။

ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္သခင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံျပီးသူတစ္ဦး သည္အျပစ္ဒုစရုိက္ျပန္ျပဳမိပါက ရရွိထားတဲ့ထာ၀ရအသက္ (ကယ္တင္ျခင္း) လံုး၀မဆံုးရႈံးပါဘူး။ကယ္တင္ျခင္း(ထာ၀ရအသက္) ဆိုတာ တခဏအတြက္ (ရလိုက္ေပ်ာက္လိုက္) မဟုတ္ပါ။တစ္ခါရရုံနဲ႔ထာ၀ရအတြက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧဖက္ ၄း၃၀)အဖိုးအခေပးျပီးရတဲ့အရာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။အခမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ရျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္သူ (ကယ္တင...္ျခင္းရွိျပီးသူ) တစ္ဦးအျပစ္ဒုစရုိက္ျပန္လုပ္ မိပါက ဆံုးရူံးရမည့္အရာေတြရွိပါတယ္။ေလာက အသက္ရွင္စဥ္အခါ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆံုးရႈံးမွာျဖစ္တယ္။အဲဒီဒုစရုိက္အျပစ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္တယ္။စိုက္တဲ့အတိုင္းရိတ္ဖို႔ရွိပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာ ကျပည္ေတာ္၌ေန၍ေကာင္းစားမည့္အေၾကာင္း လို႔ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေျမၾကီးေပၚမွာေနတဲ့အခ်ိန္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစား နိုင္ဖို႔အတြက္ ဒုစရုိက္ကိုေရွာင္၍ သုစရုိက္ကိုျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေကာင္းကင္နိုင္ငံေရာက္တဲ့အခါ ဆုလဒ္သရဖူေတႊဆံုးရႈံးေနရဦးမည္။

ဘုရားသားမွန္လွ်င္ ဒုစရုိက္ျပဳပါက ဆံုးမျခင္းကိုအမွန္ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးမ၍ ေနာင္တမရေသာသားကို အသက္ပါရုတ္သိမ္းတယ္။ထိုသူသည္ေလာကမွာဆက္ေနလည္း ဘုရားဘုန္းကိုရႈတ္ခ် ေသာေၾကာင့္တည္း... ကယ္တင္ျခင္းမရႈးံေသာ္လည္း ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာဆံုးရႈံး မည္ျဖစ္သည္.... ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္သခင္အျဖစ္ယ ံုၾကည္လက္ခံျပီးသူတစ္ဦး သည္အျပစ္ဒုစရုိက္ျပန္ျပဳမိပါက ရရွိထားတဲ့ထာ၀ရအသက္ (ကယ္တင္ျခင္း) လံုး၀မဆံုးရႈံးပါဘူး။ကယ္တင္ျခင္ း(ထာ၀ရအသက္) ဆိုတာ တခဏအတြက္ (ရလိုက္ေပ်ာက္လိုက္) မဟုတ္ပါ။တစ္ခါရရုံနဲ႔ထာ၀ရအတြက္ဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧဖက္ ၄း၃၀)အဖိုးအခေပးျပီးရတဲ့အရာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။အခမဲ့ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ရျခင္းသာျဖစ္ ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္သူ (ကယ္တင...္ျခင္းရွိျပီးသူ) တစ္ဦးအျပစ္ဒုစရုိက္ျပန္လုပ္ မိပါက ဆံုးရူံးရမည့္အရာေတြရွိပါတယ္။ေလ ာက အသက္ရွင္စဥ္အခါ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆံုးရႈံးမွာျဖစ္တယ္။အဲဒီဒုစရုိက္အျပစ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္တယ္။စိုက္တဲ့အတိုင္းရိတ္ဖို႔ရွိပါတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာ ကျပည္ေတာ္၌ေန၍ေကာင္းစားမည့္အေၾကာင္း လို႔ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေျမၾကီးေပၚမွာေနတဲ့အခ်ိန္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာခံစား နိုင္ဖို႔အတြက္ ဒုစရုိက္ကိုေရွာင္၍ သုစရုိက္ကိုျပဳဖို႔ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေကာင္းကင္နိုင္ငံေရာက္တဲ့အခါ ဆုလဒ္သရဖူေတႊဆံုးရႈံးေနရဦးမည္။ ဘုရားသားမွန္လွ်င္ ဒုစရုိက္ျပဳပါက ဆံုးမျခင္းကိုအမွန္ခံရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးမ၍ ေနာင္တမရေသာသားကို အသက္ပါရုတ္သိမ္းတယ္။ထိုသူသည္ေလာကမွာဆက္ေနလည္း ဘုရားဘုန္းကိုရႈတ္ခ် ေသာေၾကာင့္တည္း... ကယ္တင္ျခင္းမရႈးံေသာ္လည္း ေကာင္းၾကီးမ်ားစြာဆံုးရႈံး မည္ျဖစ္သည္....

ေအာက္ပါက်မ္းပုိဒ္မ်ားကိုလည္းဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ .

.. ေယာ၊ ၆း၃၀၊ ၁ေပ၊၁း၁၅ ၊ ေယာ၊ ၁၀း၂၇-၂၉၊ ျဗဲ၊ ၁၀း၁-၄ ၊ ဧ၊ ၁း၁၃ ၊ ေရာ၊ ၈း၁၆ ၊ ၁ေကာ၊ ၃း၁၆/၁၉။

အေယာက္တိုင္း ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစ....

0 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon