ျပဳေလသမွ်ေအာင္ဖို႔ရန္

လူတိုင္းက မိမိလုပ္သမွ်၊ ျပဳသမွ်ေအာင္ျမင္လိုၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ျပဳေလသမွ်ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ဖို႔အေရးႀကီးပါသလဲ။


ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သင့္ကိုေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းေပၚပို႔လိမ့္မည္

            လူသည္ ဒုကၡႏွင္႔မကင္းပါ။ ဒုကၡကင္းေ၀းျပီး သုခခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ ကိုယ္တိုင္က က်မ္းစာကို ဖတ္ပါ။ ဖတ္သည္႔အခါ အသိတရားအတြက္ သက္သက္သာမဟုတ္ပဲ လိုက္ေလွ်ာက္မည္ဟူသည္႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင္႔ ဖတ္ပါဟု သတိေပးပါသည္။ နာမေတာ္ကို ေခၚပါဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္႔အတိုင္း ေခၚၾကည္႔ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ထူးေၾကာင္းသက္ေသကိုေတြ႔ျမင္ရမည္။ ေပးပါဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္႔အတိုင္း ေပးၾကည္႔ပါ။ ေပးကမ္းျခင္းေၾကာင္႔ တုန္႔ျပန္ခံစားရမည္႔ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို သင္ျပန္၍ ခံစား ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မတတ္ႏိုင္သည္႔အရာကို ေခ်းငွား၍ ေပးဖို႔ မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာကိုဖတ္၍ သိသည္႔အတိုင္း လက္ေတြ႔နာခံသည္႔အခါ ျပဳေလသမွ်တို႔၌ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိ ေတာ္ရွိပါသည္။ ဘဏ္တြင္ေငြထည္႔ထားသည္႔အခါ လံုျခံဳမႈႏွင္႔တိုးပြားမႈအတြက္ဘဏ္က အာမခံပါ သည္။ (ဆာ၊၃၄း၁၅)တြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေျဖာင္႔မတ္ေသာသူတို႔ကို ၾကည္႔ရႈေတာ္မူေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ေျဖာင္႔မတ္ေသာအသက္တာသည္ ယံုၾကည္သူအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ေျဖာင္႔ မတ္စြာ အသက္ရွင္ျခင္းအားျဖင္႔ ရရွိမည္႔အာမခံခ်က္သည္ ေကာင္းကင္၌ ခံစားရန္ မဟုတ္ပါ။ ေလာက၌ အသက္ရွင္စဥ္ပင္ ေလာကဓံတရား၏ ဖိစီးမႈေအာက္မွလြတ္၍ ဘုရားစကားမွန္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္အသက္တာ၌ ခံစားျပီး၊ သက္ေသထူဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖာင္႔မတ္သူ၏ေအာ္ဟစ္သံကိုလည္း ၾကား၍ နားေထာင္ေတာ္မူေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားရွင္သည္ မည္သူကိုမွ် မ်က္ႏွာမလိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးကို ၾကည္႔ရႈသိမွတ္၍ မစေကာင္းၾကီးေပးပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္း ဆုေတာင္း သံသည္လည္း တန္ခိုးအရွိန္ၾကီးေၾကာင္း ဖာ္ျပထားပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းဟူသည္အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ကို ေလးစား၍ အားကိုးေသာသူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသိသည္႔အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ ေသာသူကို ေျပာလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (ေကာ၊၃း၁)တြင္ ကြ်န္ပ္တို႔သည္ ေသျခင္း၊ သျဂၤဳိျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္႔ဗတၱိဇံကို ခံယူျပီးမွ ဗတၱိဇံအသက္တာတည္းဟူေသာ အသစ္ေသာအသက္တာ၌ ရွင္သန္ၾကဖို႔ရန္ လိုပါသည္။ ကြ်န္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင္႔ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔ အတူထေျမာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္ ပါတ္၀န္းက်င္၏ ေႏွာက္ယွက္မႈ၊ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ကြ်န္ပ္ တို႔အား မထိပါးႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကြ်န္ပ္တို႔ဘက္၌ ရပ္တည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ပ္တို႔ သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ စာတန္၌ အေၾကြးရွိပါက ဘုရားရွင္သည္ ကူမျခင္းငွာမတတ္ႏိုင္၊ ၀မ္းနည္း ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ပ္တို႔၏ ဒုစရိုက္အျပစ္က ကြ်န္ပ္တို႔အား ကိုယ္ေတာ္ကူမျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္ အဆီးအတား ျဖစ္ေစပါသည္။ (တရား၊၂၈)တြင္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာႏွင္႔ အမဂၤလာကို ခြဲျခား ေဖာ္ျပပါသည္။ ကြ်န္ပ္တို႔အသီးသီးသည္ က်မ္းစာကို ဖတ္၍ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားရွင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို ခံစားလိုသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ဖတ္၍ သိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မလိုက္ေလွ်ာက္ ၊ မနာခံျခင္း၏ အမဂၤလာဆိုးက်ိဳးကို ခံစားလိုသလားဟူသည္မွာ ကြ်န္ပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ တုန္႔ျပန္ရမည္႔အမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာျဖင္႔ အသိေပးေ၀ငွလိုက္ရပါသည္။

110 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon