နားမေယာင္မိပါေစနဲ႔

အသက္တာတြင္ အခက္ခဲၾကံဳလာသည့္အခါ ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ရမွန္းမသိတဲ့အခ်ိန္ အခ်ိဳ႔လူေတြေပးတဲ့အၾကံက ယံုၾကည္ျခင္းမွလမ္းလႊဲေစတတ္တယ္။သတိျပဳပါ။


စာတန္က စကားတစ္လံုးေလးနဲ႔ ကၽြန္ပ္တို႔ကိုလွည့္စားသြားတတ္တယ္

နားမေယာင္မိေစလို ~~~~~~~~~~~~~~

ယံုၾကည္သူလို႔ေျပာေနတဲ့အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ေတြက တစ္ခါတစ္ခါက်ရင္ အခက္အခဲၾကံဳရသည့္အခါ ဟိုေဗဒင္ေမးဒီနတ္ဆရာေမး၊ ေအာက္လမ္း၊အထက္လမးေတြနဲ႔ ရႈပ္ယွက္ခပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ထာရဘုရားကိုမယံုၾကည္သူမ်ားလုပ္လည္း ျပသနာမဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္သူမ်ားက ထိုသို႔လုပ္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္ ရြံမုန္းစက္ဆုတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်ာခိုင္းစြန္႔ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၠဳသေရလျပညါေျမာက္ပိုင္းရွင္ဘုရင္ အာခဇိက ျပတင္းေပါက္မွက်လို႔ အနာျဖစ္ေသာအခါ အသက္ရွင္မလား၊ေသမလား သိခ်င္လို႔ အျခားဘုရား ဧၾကံဳန္ျမိဳ႔၏ဘုရား ဗာလေဇဗုပ္ကို လူေစလႊတ္ျပီးေမးခိုင္းပါသည္။ ထိုတမန္တို႔သည္ လမ္းသြားစဥ္ ဘုရားသခင္၏လူ ဧလိယႏွင့္ေတြ႔၍ ဧလိယအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ထိုရွင္ဘုရင္ေသရမယ္လို႔ေျပာတဲ့အတိုင္းေသပါသည္။ ရွင္ဘုရင္ကို ကူညီေပးရင္း ဘုရားသခင္၏လူေရွ႔မွာ ကိုယ္ကိုမႏွိမ့္ခ်တဲ့ တပ္မႈး ႏွစ္ေယာက္နဲ႔တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း ေကာင္းကင္ကမီးမိုးက်ေလာင္လို႔ ေသဆံုးခဲ့ၾကရပါတယ္။

အသက္တာတြင္ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ ေကာင္းမယ္ထင္လို႔ မယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႕၏ အၾကံေပးတာကို နားေယာင္ျပီး ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအရာကို ယံုၾကည္သူမ်ားလိုက္လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔မလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

သင္ကိုးကြယ္တဲ့ဘုရား၊ သင္ရရွိထားတဲ့ ေယရႈဘု၇ားက အရာခပ္သိမ္းကိုတတ္နိုင္တဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါနဲ႔။

ဓမၼရာဇ၀င္စတုတၳစာေစာင္ ၁ ဖတ္ရႈပါ။

79 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon