ဆုေက်းဇူး

ဘုရားေပးတဲ့ဆုေက်းဇူးမ်ားစြာရွိပါသည္

ဆုေက်းဇူးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းက ထိုဆုေက်းဇူးကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိထားသည္။

6 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon