စံုစမ္းျခင္းေလာ၊စစ္ေဆးျခင္းေလာ၊ ဆံုးမျခင္းေလာ

အသက္တာမွာ ဒုကၡျပသနာအခက္ခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္လာသည့္အခါ မိမိကိုယ္ကိုစစ္ၿပီး အေျဖရွာဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။

ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားကအခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔လာပါကအေျဖကိုမရွာတတ္ၾကပါ။ဒုကၡျပႆနာေတြ႔လာပါကဘုရားကိုအျပစ္တင္တတ္ၾကသည္။ဘာေၾကာင့္ဒါေတြခံစား၊ၾကံဳေတြ႔ေနရတာလဲဆိုတာအေျဖရွာခက္ေနၾကသည္။

ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္အခက္အခဲ၊ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔လာရတိုင္းမိမိကိုယ္ကိုအရင္စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္ပါသည္။အရုိးသားဆံုးအပြင့္လင္းဆံုးမိမိကိုယ္ကိုစစ္ေဆးပါကအေျဖမွန္ကိုေတြ႔မည္ျဖစ္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း-

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္မိမိအျပစ္လုပ္၍မဟုတ္ပါ။တစ္ခါတစ္ေလမွာမိမိသည္ဘုရားႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္လာေသာအခါ၊ဘုရားႏွင့္ပိုနီးကပ္လာေသာအခါစံုစမ္းျခင္းကိုခံရတတ္ပါသည္။ေယာဘအသက္တာကိုၾကည့္သည့္အခါသူ၏မိသားစုသည္ဘုရား၌ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကိုအစဥ္ ျပဳလုပ္ေသာမိသားစုျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္သူ႔ပိုင္ဆိုင္သမွ်ပ်က္စီးေနသည္သာမကသားသမီးရွိသမွ်ပါရႈံးဆံုးခဲ့ရသည္။မည္မွ်စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသနည္း။သို႔ေသာ္ေယာဘကဘုရားကိုခ်စ္တဲ့ေမတၱာေလွ်ာ့မသြားပါ။ႏႈတ္ႏွင့္မွ်မျပစ္မွားသည့္အျပင္ဘုရားကေပးတယ္၊ဘုရားကျပန္သိမ္းတယ္... ဘုရားအရမ္းေကာင္းျမတ္တယ္လို႔ခ်ီးမြမ္းနိုင္သည္။ဒါေၾကာင့္အဆံုးပိုင္းမွာအေရွ႔တိုင္းနိုင္ငံတြင္သူ႔သမီးမ်ားထက္လွပေခ်ာေမာသူမရွိပါ။အရင္ကထက္ႏွစ္ဆေကာင္းၾကီးျပန္ေပးပါသည္။

မိတ္ေဆြ  .... သင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ေမြ႔ေလ်ာ္ျပီး၊ဘုရားႏွင့္အတူအသက္ရွင္ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း၀င္လာမည္ကိုသတိျပဳပါ။ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ရက္ေပါင္း၄၀အစာေရွာင္ျပီးတဲ့အခါစံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသည္။ေယာဘကဲ့သို႔စံုစမ္းျခင္းကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႔ဘုရားထံခြန္အားေတာင္းခံပါ။

သင္သည္ဘုရားမႏွစ္သက္သည့္အရာဘာမွမျပဳဘဲ၊ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလ်ာ္လာခ်ိန္စံုစမ္းျခင္း၊အခက္အခဲမ်ိဳးစံုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေန ျပီဆိုရင္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလိုက္ပါ...အဲဒီစံုစမ္းျခင္းသည္စာေမးပြဲေျဖေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္... ထိုစံုစမ္းျခင္းေနာက္မွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာပါလာသည္ကိုသတိျပဳပါ။(ရွင္ယာကုပ္၊၁း၂-၄)

ဆံုးမျခင္း

ထာ၀ရဘုရားသည္ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကိုဆံုးမေတာ္မူတ္၏။ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာသားကိုဒဏ္ခတ္ေတာ္မူတတ္၏(သု၊၃း၁၂)

ယံုၾကည္သူမ်ားဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအမႈ႔ကိုျပဳေသာအခါထာ၀ရဘုရားဆံုးမေတာ္မူျခင္းကိုခံရတတ္ေၾကာင္းႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပပါသည္။မိတ္ေဆြ... . သင္ျပႆနာဒုကၡႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳလာရေသာအခါမိမိကိုယ္ကိုစစ္ေဆးပါ...

မိမိသည္ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ား၌အသက္ရွင္မိလို႔ျဖစ္ပါကခ်က္ျခင္း၀န္ခံလိုက္ပါ။ဒူးေထာက္လိုက္ပါ။အဲဒီအရာေၾကာင့္ စိတ္လည္းမပ်က္ပါႏွင့္။

ငါ့သားထာ၀ရဘုရားဆံုးမေတာ္မူျခင္းကိုမမွတ္ဘဲမေနႏွင့္။သင္၏အျပစ္ကိုစစ္ေဆးေတာ္မူေသာအခါစိတ္မပ်က္ေစႏွင့္။(သု၊၃း၁၁)။

ခ်စ္ေသာညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား..... သင္ဘာေၾကာင့္တစ္ခ်ိန္လံုးျပႆနာၾကီးႏွင့္ၾကံဳေနရသလဲ။လုပ္သမွ်အက်ိဳးမေပး၊မေအာင္ျမင္ ျဖစ္ေနရတာလဲ။အဲဒီအေျဖကိုမွန္ကန္စြာမေတြ႔မျခင္းျပႆနာႏွင့္တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနအံုးမည္ေသခ်ာသည္။

ကိုယ္လုပ္တဲ့ဒုစရုိက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ခ်က္ျခင္းဒုးေထာက္ျပီး၀န္ခံ၊စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါ.. အဘယ္သူမွ်ၾကံ၍မမွီနိုင္ေသာဘုရား၏ျငိမ္သက္ျခင္း၊ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာပါလ်က္ျဖစ္ေနပါကေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျပီးဘုရားထံခြန္အားမ်ားေတာင္းခံပါ... ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စံုေစေတာ္ မူေသာခရစ္ေတာ္အားျဖင့္တတ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ထိုစံုစမ္းျခင္းေနာက္မွာၾကြယ္၀ေသာေကာင္းၾကီးကသင့္ကိုေစာင့္လ်က္ရွိပါသည္။

သိပ္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာယံုၾကည္သူမ်ားကမိမိအမွားကိုမျမင္ဘဲဘုရားကေကာင္းၾကီးေပးခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔အျမင္မွား ဘဲျဖစ္ပါတယ္။မိမိအမွားကိုမ၀န္ခံဘဲခ်ီးမြမ္းေနလည္းဘာမွအက်ိဳးမရွိပါဘူး။

မိတ္ေဆြ..... ဘုရားသခင္၏စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းေလာ.... ဆံုးမျခင္းေလာ..... မိမိကိုယ္ကိုစစ္ေၾကာလ်က္ မွန္ကန္စြာျမင္တတ္၍ ဘုရားသခင္၏ၾကြယ္၀ေသာေကာင္းၾကီးမဂၤလာကိုခံစားနိုင္ၾကပါေစလို႔ ေမတၱာျဖင့္ေ၀ငွပါသည္...

စာဖရႈသူအေယာက္တိုင္းကိုဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးေပးပါေစေသာ....................

နာမေတာ္ျမတ္၌....

Pastor Manar Chai

lmmanuel Myanmar Church

Chicago Land, usa.

160 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon