ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္တိုးဝင္ပါ

အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္သည့္အခါ အလုအယက္ကို ခ်ီးမြမ္းသင့္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သိပ္ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္။3 views0 comments

© 2019 by Immanuel Myanmar Church , Wheaton ( Chicago land ) 

  • YouTube
  • Facebook Social Icon